c.k.daňová kancelář

Aktuality

Daňové novinky jaro 2021

 • 2.6.2021 14:05

Vážení klienti, účastníci školení, přátelé, kamarádi J

Zdravíme vás srdečně a posíláme další aktuální informace, které by se Vám mohly hodit. Tentokrát jsou informace opravdu bohaté a různorodé.

 

Informace č. 44

 

2021-05-19

 

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Nabídka pracovního místa

 • 9.7.2020 18:45

c.k. daňová kancelář, a.s. nabízí volné pracovní místo na pozici účetní pro zpracovná účetnictví i dańové evidence s možností i zkráceného úvazku. Praxe v oboru je vítána. Zájemci z řad SŠ a VŠ se mohou hlásit na adrese firmy či na mail: info(zavinač)ckdanovakancelar.cz či na tel. č. 724 553 821

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Novinka

Daňové novinky jaro 2021

 • 2.6.2021 14:05

Vážení klienti, účastníci školení, přátelé, kamarádi J

Zdravíme vás srdečně a posíláme další aktuální informace, které by se Vám mohly hodit. Tentokrát jsou informace opravdu bohaté a různorodé.

 

Informace č. 44

 

2021-05-19

 

Okamžik zaúčtování dotace Antivirus

 

Komora auditorů – 14.4.2021

 

Podpora „Antivirus A, A plus a B“ – provozní dotace na krytí mzdových nákladů na základě stanovených podmínek (14. 04. 2021) Může účetní jednotka vykázat nárok na dotaci z programu Antivirus A, A plus a B na náhradu mezd za prosinec 2020 v účetní závěrce k 31. 12. 2020?

 

Dotace jsou poskytovány na základě uzavřené „Dohody o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus“ a následných pravidelných měsíčních vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů. Předpokládáme, že při splnění definovaných podmínek je dle Dohody o poskytnutí příspěvku na dotaci právní nárok a oznámení o jejím poskytnutí je již pouhým formálním potvrzením této skutečnosti.

 

Pro účetní jednotku tyto příspěvky dle našeho názoru představují provozní výnos vykázaný v souladu s ustanovením § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Při vykázání dotace v účetnictví dochází obecně řečeno ke střetu požadavku na dodržení akruálního principu se zásadou opatrnosti. Při uplatnění zásady opatrnosti, která je v případě vykázání aktiva, resp. výnosu, klíčová, by o pohledávce z titulu podpory mělo být účtováno až v okamžiku vzniku nezpochybnitelného nároku. Domníváme se, že na straně účetní jednotky bude posouzení, zda vykázat k rozvahovému dni nárok na dotaci z programů Antivirus A, A plus a B, vycházet z posouzení pravděpodobnosti naplnění všech relevantních požadavků k okamžiku sestavení účetní závěrky.

 

Pokud má účetní jednotka:

· uzavřenou dohodu o poskytnutí příspěvku a zároveň

· v účetnictví má zaúčtovány relevantní mzdové náklady a související odvody a zároveň · je prakticky jisté, že dojde k fyzické výplatě mezd a platbě odvodů v řádném termínu a zároveň

· je prakticky jisté, že vedení účetní jednotky podá vyúčtování k programu Antivirus

 

pak mohou být naplněny znaky existence nezpochybnitelného nároku a výnosy z dotace mohou být vykázány ve stejném účetním období jako související osobní náklady. Obdržení dotace musí být v okamžiku vykázání pohledávky nepochybné.

   

 

   

 

Daň z nemovitých věcí aktuálně

20.4.2021, Zdroj: Finanční zpravodaj

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021

Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jednou složenkou, a to v termínu první splátky daně. Vzhledem k mimořádné situaci upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5 000 Kč, postačí bez sankce v podobě úroku z prodlení uhradit daň do 31. prosince 2021.

Odklad z důvodu pandemie

Pokud z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV2 nebylo možné podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí do 1. února, bylo možno tak v letošním roce učinit nejpozději do 1. dubna, aniž by poplatníkům vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení. Fakticky se tak termín podání některých daňových přiznání k dani z nemovitých věcí odsunul pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Jestliže ale poplatník podá daňové přiznání po 1. únoru zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil daň z nemovitých věcí na rok 2021 již před obdržením složenky, použije složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Jestliže se poplatník přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, namísto složenky obdrží každoročně před splatností první splátky daně e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně a případného nedoplatku nebo přeplatku, a rovněž údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Jestliže poplatník, přihlášený k této službě, neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu, a z toho důvodu mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani

Kompletní leták si můžete stáhnout v pdf zde

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021

Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam.

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2021 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu.

Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu. Hromadné předpisné seznamy zpřístupní příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíců dubna a května 2021. Informace o době, kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout, zveřejní jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. S ohledem na epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS CoV-2 v České republice doporučujeme ohledně nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu nejprve kontaktovat správce daně telefonicky. 

Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.  Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje. Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění. Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitých věcí stanovena podle zákona o dani z nemovitých věcí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.

Splatnost daně z nemovitých věcí

Stanovená daň z nemovitých věcí je splatná

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období, b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.

Vzhledem k mimořádné situaci upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5000 Kč, postačí bez sankce v podobě úroku z prodlení uhradit daň do

c.k.danova kancelar rychnov linka
 

Další služby

 • c.k. placený informátor - vlastní odborný měsíčník školení v oblasti účetnictví a daní
 • programy pro vedení účetnictví a daňové evidence včetně zaškolení
 • vzorové vnitřní účetní směrnice, individuální zpracování směrnic
 • znalecké posudky v oboru účetnictví, daně (činnost soudních znalců)
 • likvidace obchodních společností a družstev
 • účetní a daňový servis pro insolvenční správce
 • zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěr apod.
 • správa datových schránek, elektronická podání
 • ostatní ekonomické služby
 
Kontaktujte nás c.k.danova kancelar sipka
Pokud máte dotaz, kontaktujte nás
Vstupte do fotogalerie c.k.danova kancelar sipka

webdesign EasyWay | Chilli CMS | WebSpice