c.k.daňová kancelář

Aktuality

Soud rozmetal praxi finanční správy s vyměřováním DPH při podvodu komukoliv

 • 14.2.2018 13:10

Nejvyšší správní soud (NSS) se zastal firmy Vyrtych, které finanční správa nepřiznala nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) kvůli údajnému zapojení do podvodného řetězce. Podle soudu jde o zásadní rozsudek pro daňovou oblast. Není totiž přípustné, aby úřad vyměřil daň fakticky komukoli v libovolně dlouhém řetězci, ani aby se zaměřil na plátce, u kterého bude…

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Pozvánka na školení - zima 2018

 • 2.1.2018 11:30

   

RK                9. 01.      Uzávěrka a závěrka 2017 v podvojném účetnictví podnikatelů, daňové přiznání 2017, Náchod     11. 01.      novely účetních předpisů 2018

                                      Připomenutí účetních změn 2017. Účetní operace na konci roku, správné zařazení nákladů a

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Novinka

Pozvánka na školení podzim 2017

 • 19.10.2017 19:50

 

RK              14. 11.      DPH a kontrolní hlášení – novely a novinky 2017/2018

Náchod     16. 11.      Shrnutí novinek roku 2017. Velká novela účinná od 1.7.2017 a od roku 2018 – např. uplatnění DPH u společností bez právní subjektivity (sdružení), vrácení odpočtu v případě nedoloženého zničení, ztráty či odcizení (manka, škody), nové vymezení povinnosti přiznat daň při platbě předem, včetně        jedno či víceúčelových poukazů dle směrnice 2016/1065/EU, jednorázová úprava odpočtu daně u                     dlouhodobého majetku. Další novely 2018 – dle aktuálního stavu novel. Kontrolní hlášení – shrnutí                   změn, nových výkladů a problematických otázek aplikace. Další výklady, KOOV, judikatura

 

RK             21. 11.      Praktický kurs: Problematičtější účetní případy a jejich dopady do daně z příjmů aneb na co

Náchod    22. 11.      při školení novel a závěrky nezbývá čas

                                      Výběr situací, se kterými se v praxi setkáváte, ale ve kterých se mnohdy chybuje. Optimalizace postupů a zdanění. U každého případu vždy nezbytná trocha teorie a pak ukázka na konkrétním příkladu. Technické zhodnocení a opravy, rezervy na opravy; účetní a daňové odpisy, pronajatý či vypůjčený majetek (včetně TZ a oprav). Manka a škody, likvidace zásob, nedokončená výroba a výrobky. Kursové rozdíly, zákonné a účetní opravné položky, včetně cizích měn, postoupení pohledávky s OP, odpis pohledávky včetně OP, úroky z prodlení a smluvní pokuty. Zápůjčky a úvěry, úroky z nich. Výplata podílu na zisku, vypořádacího podílu, finanční asistence, příplatek do vlastního kapitálu. Dary. Stravenky a další zaměstnanecké benefity. Daň z nabytí nemovitosti (propočet hodnoty nemovitosti) a mnohé další

 

                                     

RK                5. 12.      Fakturace a pokladní operace v roce 2017 a 2018, novinky EET a nástup 3. a 4. vlny

Náchod       4. 12.      Vhodné zejména pro pracovníky mající na starosti pokladnu a vydané faktury; vč. účetního a daň.

                                      řešení. Daňové a účetní doklady – náležitosti (účetnictví – DPH) a řešení nedostatků, forma – řešení

                                      elektronických dokladů, zpracování; cizí měny, limit plateb v hotovosti, platební karty.             Ceniny, QR

                                      faktura, inventarizace, přeshraniční doklady. Evidence DPH. Souhrnné doklady. Archivace a

                                      skartace. Časté chyby a jejich řešení.

                                      Problematické případy v EET, nástup 3. a 4. vlny EET

                                                                      

RK             12. 12.      Praktický kurs: Problematičtější případy v DPH a KH v příkladech aneb na co při školení

Náchod     14. 12.      novel nezbývá čas

                                      0Výběr situací, se kterými se v praxi setkáváte, ale ve kterých se mnohdy chybuje. Optimalizace postupů a zdanění. U každého případu vždy nezbytná trocha teorie a pak ukázka na konkrétním příkladu. Předmět daně, obrat, místo plnění při dodání zboží, zasilatelství, třístranný obchod, místo plnění u služeb, výjimky ze základního pravidla – služby, sazba DPH u zdanitelného plnění včetně stavebních prací, dodání a nájem nemovité věci dle § 56, pořízení nového dopravního prostředku z EU, daňové doklady - vystavování a zvláštní typy daňových dokladů, intrakomunitární dodávky zboží a pořízení zboží ze států EU, dovoz a vývoz zboží, poskytování služeb v rámci EU, osobní automobil, zaměstnanci, přenesená daňová povinnost, reklamace, skonta a bonusy, vyřazení z obchodního majetku, opravy chyb a mnoho dalšího

 

 

RK               18. 12.     Daň z příjmů – novinky 2017/2018. Zaměstnanecké benefity s důrazem na novinky

Náchod      19. 12.     Novinky 2017 - zvýšení min. mzdy a vliv na daň z příjmů, penz. připojištění vč. změn u příspěvků zaměstnavatele, živ. pojištění, výhry atd. Novely od 1.7.2017 a od 1.1.2018 – např. prodej podílu,    záloha na podíl na zisku, zvýšení daň. zvýhodnění na dítě, jiné podmínky bonusu, školkovné, záv.                     činnost malého rozsahu (nová srážková daň do 2500 Kč), elektr. podání nově, dary, odpisy TZ                           hrazeného podnájemcem či vypůjčitelem, odpisování nehm. majetku, paušální výdaje dle § 7,                            zvýšení min. mzdy, cest. náhrady a další. Novely 2018 dle aktuálního stavu. Zaměstnanecké                              benefity – ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, pojistné. KOOV, judikatura a metodika GFŘ.

Místo konání:            Sporthotel Weldis, Rychnov n. Kněžnou, Dlouhá Ves, Hotel Hron, Náchod                                                                       Kontakty:

516 01  Rychnov nad Kněžnou, Komenského 41, tel. 494 53 34 13,    

e-mail: lorencova@ckdanovakancelar.cz,  internetová stránka: www.ckdanovakancelar.cz

Školitel:

Mgr. ing. Dagmar Christophová, auditor, daňový poradce, soudní znalec

Podrobnější informace Vám rádi zašleme na vyžádání!

Ke každému semináři je zpracován podrobný leták s přihláškou a informacemi o jeho obsahu, studijních materiálech, ceně a slevách. Najdete jej též na našich www stránkách, nebo pošleme e-mailem.

 

c.k.danova kancelar rychnov linka
 

Další služby

 • c.k. placený informátor - vlastní odborný měsíčník školení v oblasti účetnictví a daní
 • programy pro vedení účetnictví a daňové evidence včetně zaškolení
 • vzorové vnitřní účetní směrnice, individuální zpracování směrnic
 • znalecké posudky v oboru účetnictví, daně (činnost soudních znalců)
 • likvidace obchodních společností a družstev
 • účetní a daňový servis pro insolvenční správce
 • zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěr apod.
 • správa datových schránek, elektronická podání
 • ostatní ekonomické služby
 
Kontaktujte nás c.k.danova kancelar sipka
Pokud máte dotaz, kontaktujte nás
Vstupte do fotogalerie c.k.danova kancelar sipka

webdesign EasyWay | Chilli CMS | WebSpice