c.k.daňová kancelář

Aktuality

Nová řada seminářů - PODZIM 2023

 • 17.10.2023 10:40

Aktuální webináře podzim 2023

Přijměte pozvání na novou řadu seminářů - v záložce SEMINÁŘE najdete přehled a přihlášky: https://www.ckdanovakancelar.cz/seminare

více...

c.k.danova kancelar rychnov linka

Milostivé léto 2023

 • 6.10.2023 8:00

Milostivé léto 2023

Od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023 je možné požádat o odpuštění příslušenství u dluhů na sociálním pojištění, daních a některých dalších pohledávkách. Podmínkou odpuštění příslušenství je, že dlužník zaplatí původní dluh v zákonné lhůtě.

Milostivé léto 2023 se týká příslušenství, které se vztahuje k:

Novinka

Milostivé léto 2023

 • 6.10.2023 8:00

Milostivé léto 2023

Od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023 je možné požádat o odpuštění příslušenství u dluhů na sociálním pojištění, daních a některých dalších pohledávkách. Podmínkou odpuštění příslušenství je, že dlužník zaplatí původní dluh v zákonné lhůtě.

Milostivé léto 2023 se týká příslušenství, které se vztahuje k:

 • sociálnímu pojištění a příspěvkům na státní politiku zaměstnanosti evidovaným či vymáhaným ČSSZ (týká se FO i PO)
 • daňovým nedoplatkům (týká se zejména FO, u PO jen odpuštění bagatelních poplatků)
 • dluhům vůči soudům a Vězeňské správě ČR (tzv. justiční pohledávky) (týká se FO)
 • jiným dluhům vymáhaným územní samosprávou, pokud se k Milostivému létu připojí (např. místní poplatky za psy) (týká se FO)

Příslušenství, které lze při splacení původního dluhu odpustit, se obvykle skládá z:

 • úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona
 • úroku z posečkané částky
 • penále
 • pokuty za opožděné placení daně
 • nákladů řízení včetně exekučních nákladů

Podmínky, které musí být splněny:

 • oprávněným (věřitelem) je ČSZZ/OSSZ, Finanční úřad, Celní úřad, soud, Vězeňská služba ČR nebo obec/kraj/hl. m. Praha, pokud se k Milostivému létu 3 připojí
 • dluh vznikl před datem 30. září 2022
 • je-li dluh v exekuci, musí jít o správní či daňovou exekuci
 • původní dluh je třeba zaplatit v určeném termínu (podrobnosti níže) – a týká se i dluhů již zaplacených, kde zbylo jen příslušenství – viz též níže v příkladu 7

Splátky dluhu

Zákon umožňuje splatit původní dluh buď jednorázově, a to od 1. července do 30. listopadu 2023, anebo ve splátkách. Splátky jsou přípustné, jen pokud původní dluh přesahuje 5 000 Kč.

Splátkový kalendář je ze zákona stanoven takto:

 • u daňových nedoplatků se splácí ve 12 splátkách vždy na konci každého měsíce počínaje 30. 11. 2023 a konče 31. 10. 2024.
 • u dluhu na sociálním pojištění se splácí:
  • je-li dluh nižší nebo roven 50 000 Kč, ve 12 splátkách vždy na konci každého měsíce počínaje 31. 12. 2023 a konče 30. 11. 2024
  • je-li dluh vyšší než 50 000 Kč, v 60 splátkách vždy na konci každého měsíce počínaje 31. 12. 2023 a konče 30. 11. 2028
 • Podmínkou úhrady ve splátkách je, že o ni dlužník požádá a že se ke dni podání žádosti nejedná o rozhodný nedoplatek, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky. Splátkový kalendář není přípustný, pokud se jedná o nedoplatek na záloze na daň.

Úprava splátkového kalendáře bohužel možná není, termíny splátek jsou pevně dané zákonem.

Zpožděním splátky nebo uhrazením jiné výše splátky zaniká možnost využití milostivého léta u daného dluhu. O této skutečnosti bude poplatník vyrozuměn.

Milostivé léto 2023 a zdravotní pojištění

Příslušenství z dluhů na zdravotním pojištění současné Milostivé léto neřeší.

Milostivé léto a daně

Splacení jistiny dluhu, tedy nedoplatku na dani, vzniklého do 30. září 2022, umožní fyzickým osobám zbavit se souvisejících nedoplatků na úrocích, penále či pokutách. Vedle toho dlužníkům fyzickým i právnickým osobám ze zákona zaniknou drobné nedoplatky na dani a příslušenství, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun.

Prominutí daňového příslušenství, tedy úroků, pokut a penále, nastane za předpokladu zaplacení jistiny, tedy souvisejícího nedoplatku, na dani do 30. listopadu 2023, nebo ve dvanácti měsíčních splátkách v přesně daných termínech splatnosti.

Jak vyplnit a podat žádost?

Pokud znáte výši vašich daňových nedoplatků, můžete přejít k vyplnění a podání žádosti. Za účelem usnadnění celého procesu připravila finanční správa webové aplikace, v nichž občané vše vyřídí v několika málo krocích.

Po vyplnění ve webové aplikaci můžete žádost podat na svůj finanční úřad, kontakt na něj naleznete na webu Finanční správy www.financnisprava.cz. Doručit žádost je možné následujícími způsoby:

 • V portálu MOJE daně
 • E-mailem
 • Datovou schránkou
 • Poštou
 • Osobně na podatelně.

Kdo může využít Milostivé léto?

Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně související s nedoplatky na dani vzniklými do 30. září 2022. Za žádost se neplatí žádný správní poplatek. Konkrétně bude možné odpustit úroky z prodlení a z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné daňové přiznání či jiné tvrzení daně a náklady řízení včetně exekučních nákladů. Podmínkou je podat žádost od 1. července do 30. listopadu 2023 a uhradit jistinu, tedy nedoplatek na dani, do 30. listopadu 2023 nebo v termínech měsíčních splátek. Žádost musí být podána nejpozději v den platby, aby bylo zřejmé, že je určena na úhradu nedoplatku v rámci daňového milostivého léta.

Během daňového milostivého léta zároveň všem fyzickým, ale  i právnickým osobám automaticky zaniknou jednotlivé bagatelní nedoplatky vzniklé do 30. září 2022 do výše 199 Kč, resp. do výše 29 Kč u daně z nemovitých věcí, nepřesáhnou-li v souhrnné výši k 1. červenci 2023 u jednoho finančního úřadu celkovou částku 1 000 Kč.

Milostivé léto 2023 a sociální pojištění

Týká se pouze dlužného pojistného, které bylo splatné před 1. 10. 2022, nebylo v řádném termínu uhrazeno a vedlo ke vzniku penále i případných exekučních nákladů. Nyní mohou být penále i exekuční náklady související s tímto dlužným pojistným mimořádně odpuštěny a povinnost je splatit může zcela zaniknout.

Základní podmínkou mimořádného odpuštění je plná úhrada dlužného pojistného, které plátce pojistného splatí kdykoliv do konce června 2023, anebo v období od 1. 7. do 30. 11. 2023 podá oznámení, že dlužné pojistné zaplatí. Může se rozhodnout celou částku dlužného pojistného zaplatit během tohoto období, anebo v případě částky vyšší než 5 000 Kč tuto platbu rozložit do splátek. Počet splátek bude pevně stanoven podle výše dlužného pojistného: 12. měsíčních splátek u dlužného pojistného do 50 000 Kč a 60. měsíčních splátek u dlužného pojistného nad 50 000 Kč. Výše splátek se dopočítá (podle výše dlužného pojistného a počtu splátek). První splátku musí dlužník uhradit do 31. 12. 2023 a každou další splátku nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce.

Příslušné oznámení o úhradě dlužného pojistného lze učinit výhradně prostřednictvím ePortálu ČSSZ (po přihlášení), kde je možné zjistit i výši dluhu. Tato služba bude z technických důvodů a s ohledem na červnovou uzavírku účetnictví (zahrnující relevantní údaje o případné úhradě dlužného pojistného) dostupná od 10. 7. 2023.

Plátci, kteří dlužné pojistné ve smyslu zákona uhradili před 1. 7. 2023, nemuseli podávat žádné oznámení, k odpuštění neuhrazeného příslušenství došlo automaticky ze zákona. Informace o této skutečnosti byla (s určitým časovým zpožděním) zveřejněna v uvedené službě na ePortálu ČSSZ. Příslušné OSSZ odesílaly do datových schránek v první polovině července 2023 adresnou informaci o tom, jak má plátce ve své konkrétní situaci postupovat.

Toto Milostivé léto se podle zákona týká fyzických i právnických osob, zaměstnavatelů i osob samostatně výdělečně činných a také plátců, kteří svoji činnost již ukončili.

Příklady

Příklad č. 1:

Můj dluh vymáhá soudní exekutor. Je možné uplatnit Milostivé léto?

Bohužel ne. Milostivé léto 2023 se vztahuje pouze na dluhy evidované u příslušného úřadu a ty, které jsou vymáhány v exekuci správní či daňové.

Příklad č. 2:

Je možné v rámci Milostivého léta 2023 odpustit příslušenství i u dluhů, které ještě nejsou v exekuci?

Ano, Milostivé léto 3 se vztahuje i na dluhy, které příslušný úřad teprve eviduje (tj. vyměřil je a spravuje je).

Příklad č. 3:

Jsem v insolvenci, týká se i mě Milostivé léto v podmínkách ČSSZ?

Ano, i v insolvenci je možné využít Milostivé léto v podmínkách ČSSZ, avšak je nutné, aby za vás dlužné pojistné uhradila třetí osoba. V případě úhrady dlužného pojistného dlužníkem by se mohlo jednat o naplnění skutkové podstaty trestného činu zvýhodňování věřitele. Je však nutné, aby třetí osoba oznámila příslušné OSSZ „projev vůle“ uhradit dluh za dlužníka (formulář je zveřejněn na ePortálu ČSSZ). Tento „projev vůle“ lze podat až po podaném oznámení (až když budou známy platební údaje, resp. budou vygenerovány ePortálem ČSSZ).

Příklad č. 4:

Jak se dozvím, že ČSSZ moje oznámení o splátkách vyřídila?

V sekci „Moje podání“ na ePortálu ČSSZ bude u podaného oznámení uveden stav „vyřízeno“. O vyřízení splátek obdržíte informační notifikaci na vámi uvedený e-mail (pokud jste jej vyplnil/a) v oznámení o splátkách. V případě, že jste e-mail nevyplnil/a, dozvíte se o vyřízení splátek příslušnou OSSZ pouze na ePortálu ČSSZ, kde bude po vyřízení splátek zveřejněna výše měsíčních splátek a platební údaje, případně bude v sekci „Moje dokumenty“ uloženo sdělení příslušné OSSZ, pakliže nebude možné zcela nebo částečně splácet dluh na pojistném ve splátkách ve smyslu zákona č. 181/2023 Sb.

Příklad č. 5:

OSSZ mi oznámila, že zamítla moje oznámení o záměru využít Milostivé léto v podmínkách ČSSZ. Co mám dělat?

Můžete do 8 dnů po výše uvedeném oznámení podat námitky proti sdělen

c.k.danova kancelar rychnov linka
 

Další služby

 • c.k. placený informátor - vlastní odborný měsíčník školení v oblasti účetnictví a daní
 • programy pro vedení účetnictví a daňové evidence včetně zaškolení
 • vzorové vnitřní účetní směrnice, individuální zpracování směrnic
 • znalecké posudky v oboru účetnictví, daně (činnost soudních znalců)
 • likvidace obchodních společností a družstev
 • účetní a daňový servis pro insolvenční správce
 • zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěr apod.
 • správa datových schránek, elektronická podání
 • ostatní ekonomické služby
 
Kontaktujte nás c.k.danova kancelar sipka
Pokud máte dotaz, kontaktujte nás
Vstupte do fotogalerie c.k.danova kancelar sipka

webdesign EasyWay | Chilli CMS | WebSpice